Contact US

081-4533336

Contact Us : 081-4533336

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้า ทางเราจะสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆของรูปแบบชุดยูนิฟอร์มที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบ เนื้อผ้า ราคา จำนวนในการสั่งตัด พนักงานของเราจะทำการนัดวันเพื่อที่จะนำแบบเนื้อผ้าและรูปแบบชุดไปนำเสนอแก่ท่านถึงที่

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากทางเราได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากท่านและได้ทำการนัดเวลาเรียบร้อยแล้ว พนักงานของเราจะนำแบบเนื้อผ้า และรูปแบบชุดไปนำเสนอแก่ท่าน และคุยถึงรายละเอียดในการทำงาน จากนั้นจะทำใบเสนอราคาเพื่อส่งไปให้ท่านพิจารณา

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อได้ข้อสรุปในรูปแบบของชุดและเนื้อผ้าแล้ว ทางเราจะทำการขึ้นแบบตัวอย่างเพื่อให้ทางท่าน ได้พิจารณาในการตัดเย็บอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ในขั้นตอนนี้ท่าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ และแก้ไขแบบให้เป็นไปตามความต้องการ ก่อนทำการส่งเข้าสู้ขั้นตอนการผลิต เมื่อเข้าสู่การผลิตแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขแบบได้อีก เพราะฉะนั้นท่านควรตรวจแบบตัวอย่างให้ถี่ถ้วน ก่อนทำการยืนยันกับเรา

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากทำการยืนยันแล้วจะเขาสู่ ขั้นตอนการผลิต ในขั้นตอนนี้เราจะทำการควบคมการผลิต เพื่อให้สินค้าที่ได้เป็นไปตามแบบที่ได้นำเสนอแก่ท่าน ซึ่งระยะเวลาในการผลิตนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่าย และจำนวน ของสินค้า

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อสินค้าออกมาจากโรงงานแล้ว เราจะทำการขนส่งสินค้าไปให้แก่ท่านตามระยะเวลาที่ได้นัดหมาย เมื่อสินค้าถึงมือท่านขอให้ท่านตรวจสอบสินค้าให้ถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนทำการชำระเงินส่วนที่เหลือ

Scroll Up