Contact US

081-4533336

Contact Us : 081-4533336

เกร็ดความรู้

ประโยชน์ของยูนิฟอร์มกับการทำงานในองค์กร

1. ช่วยให้ผู้มาติดต่อ ทราบโดยง่ายว่าใครคือพนักงาน

ผ้ายูนิฟอร์มออฟฟิศ

ชนิดของผ้ายูนิฟอร์มออฟฟิศ ผ้าโทเร เป็นผ้าเนื้อบางใช้ตัดเสื้อ

Scroll Up